Comitè de Farmàcia i Terapèutica

És un òrgan assessor de la direcció mèdica que es reuneix mensualment per tractar qualsevol tema relacionat amb la selecció i l'ús de medicaments i per establir la política de fàrmacs de l'Hospital Sant Rafael, d'acord amb criteris d'eficàcia, eficiència i efectivitat.

OBJECTIUS

 • Seleccionar aquells medicaments que es considerin més adequats per atendre les necessitats terapèutiques dels pacients ingressats. Aquesta selecció conforma la Guia Farmacoterapèutica de l'Hospital.
 • Elaborar protocols i recomanacions per a un ús més racional i eficient dels medicaments.
   
 • Establir programes d'equivalents terapèutics per a realitzar l'intercanvi segur entre la medicació prescrita i l'aprovada pel comitè.

COMPOSICIÓ

La composició del Comitè de Farmàcia i Terapèutica és la següent:

 1. President: Director mèdic.

 2. Secretari: Cap del servei de Farmàcia.

 3. Vocals: En nombre indeterminat i triats a proposta de la direcció de l'Hospital en funció de la seva experiència en el camp dels medicaments i la terapèutica, o de la seva representativitat.

REUNIONS

Es fan un mínim de quatre reunions anuals i reunions addicionals, sempre que sigui necessari pel programa de temes pendents o per la seva urgència.

Les reunions són convocades pel secretari, previ acord amb el president, almenys set dies abans.

CRITERIS D'INCLUSIÓ / EXCLUSIÓ DE MEDICAMENTS

INCLUSIÓ

 • Indicacions no cobertes amb els medicaments de la guia farmacoterapèutica actualment aprovats.

 • Millora rellevant en l'eficàcia.

 • Millora en el perfil de seguretat.

 • Millora en la relació cost/benefici.

 • Millora en la distribució, en la posologia o en l'administració.

 • Especialitat genèrica.
EXCLUSIÓ
 • Disponibilitat d'alternatives amb millor eficàcia, seguretat o millor relació cost/benefici.
 • El medicament exclòs és l'equivalent terapèutic d'un altre a la guia farmacoterapèutica.
 • Retirada del mercat.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com