Comitè de Qualitat i Seguretat del Pacient

El Comitè de Qualitat i Seguretat del Pacient és l'òrgan tècnic per impulsar i desenvolupar el treball en temes de qualitat assistencial i seguretat del pacient. El comitè assessora de forma permanent la direcció de l'Hospital en temes de qualitat.

FUNCIONS

 • Assessorar i vetllar pel compliment del pla de qualitat de l'Hospital.
 • Prioritzar les oportunitats de millora segons els objectius establerts en el pla de qualitat.
 • Assessorar la gerència de l'Hospital en matèria de qualitat i seguretat del pacient.
 • Avaluar i actualitzar el contingut del pla de qualitat de l'Hospital i actualitzar anualment els objectius de qualitat.
 • Fomentar les activitats de formació dels professionals en matèria de qualitat i seguretat.
 • Analitzar l'evolució dels indicadors del pla de qualitat.
 • Col·laborar en el disseny, execució i seguiment de les activitats d'avaluació.
 • Proposar accions de millora específiques, creació i coordinació de grups de treball.
 • Creació de grups d'anàlisi d'errors.
 • Promoure i difondre el pla de qualitat.
 • Promoure el desenvolupament i utilització de les eines que contribueixen a la difusió de la qualitat a l'Hospital i, més concretament, als objectius del pla de qualitat.

REGLAMENT DEL FUNCIONAMENT

ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

La comissió de garantia de qualitat es reuneix amb una periodicitat bimensual i, com a mínim, cinc vegades l'any en caràcter ordinari i, en caràcter extraordinari, cada cop que ho acordi el seu president.

ACTES

Després de cada reunió es redacta una acta de què és responsable el secretari. Aquesta acta es posa a la disposició de tots els membres abans de la propera reunió per a possibilitar les esmenes pertinents.

OBJECTIUS ANUALS

 • Garantir i fer el seguiment del procés d'acreditació del Centre i del seu correcte desplegament.
 • Impulsar la cultura de seguretat del pacient en el Centre.
 • Fer el seguiment dels indicadors més rellevants de qualitat del Centre (indicadors globals assistencials: mortalitat, reclamacions, reingressos, desprogramacions, infecció nosocomial).

COMPONENTS DE LA COMISSIÓ

 • Director mèdic.
 • Coordinador de qualitat i seguretat del pacient.
 • Director d'Infermeria.
 • Un representant dels Serveis Quirúrgics.
 • Un representant dels Serveis Mèdics.
 • Un representant del Servei d'Admissions.
 • Un representant de la UAU.
 • Cap de Serveis Generals.
 • Cap de Servei de Farmàcia.
 • Cap de Documentació Clínica.
 • Cap de Recursos Humans.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com