Política de privacitat

Privacitat

GERMANES HOSPITALÀRIES DEL SAGRAT COR DE JESÚS  HOSPITAL SANT RAFAEL (d'ara endavant HOSPITAL SANT RAFAEL), està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web. 
 
Mitjançant la present Política de Privacitat (d'ara endavant, la Política)  l'HOSPITAL SANT RAFAEL, informa els usuaris dels llocs web: www.hsrafael.com dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recullen al lloc web, per tal que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.
 
L'HOSPITAL SANT RAFAEL, es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objectiu d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació de la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, per tal que tingueu perfecte coneixement del seu contingut.
 

Responsable

El Responsable del tractament de les dades de caràcter personal és: HOSPITAL SANT RAFAEL, amb domicili social Passeig Vall d'Hebron, 107,  08035 Barcelona. WEB: www.hsrafael.com Correu-e: dpd.hsrafael@hospitalarias.es  
 

Finalitat del tractament

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals, a través del correu electrònic propietat de l'HOSPITAL SANT RAFAEL, posat a disposició dels usuaris, respon, segons el cas concret, per gestionar i atendre les sol·licituds d'informació, dubtes o suggeriments, o bé les publicacions o qualsevol servei o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts i/o patrocinats per l'HOSPITAL SANT RAFAEL.
 

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir les obligacions legals, o fins que se'n sol·liciti la supressió per part de l'interessat i aquest hi estigui legitimat.
 

Legitimació

L'HOSPITAL SAN RAFAEL, està legitimat al tractament de les dades personals, en base al consentiment atorgat per l'interessat per a una o més d'una finalitat específica, tal i como recull l'article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de Dades Personals.
 

Destinataris

Amb la finalitat que les dades que tenim als nostres fitxers informàtics i/o en paper sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-les actualitzades, de manera que, a aquests efectes, l'usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan hi estigui habilitat o comunicant-se amb l'àrea o departament corresponent, a l'HOSPITAL SANT RAFAEL.
 
Les dades personals recollides a través del correu electrònic propietat del responsable del tractament no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/es finalitat/s expressada/es, en els supòsits previstos segons la llei, així com en els casos específics, dels quals s'informi expressament l'usuari.
 

Drets dels usuaris

L'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercir els drets que té, d'acord amb el RGPD, i que són:
  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, 
  • Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, 
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament,
  • Dret a oposar-se al tractament, 
  • Dret a la portabilitat de les dades
L'interessat podrà exercir aquests drets mitjançant una sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI en la qual especificarà quin d'aquests demana satisfer, enviada a l'adreça: HOSPITAL SANT RAFAEL, domicili social a aquests efectes a Passeig Vall d'Hebron, 107, 08035 Barcelona, o a través de l'adreça de correu electrònic dpd.hsrafael@hospitalarias.es.
 

Procedència

L'HOSPITAL SANT RAFAEL ha adoptat al seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
 

Mesures de seguretat

El responsable del tractament (HOSPITAL SANT RAFAEL) aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al seu risc.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es